HomeALL MEDIALansare proiect „Cursanții de azi, calificații de mâine din industrie și servicii”

Lansare proiect „Cursanții de azi, calificații de mâine din industrie și servicii”

Solid Consult Time SRL derulează, în perioada iunie 2011 – decembrie 2012, în parteneriat cu Universitatea Politehnica din București, proiectul „Cursanții de azi, calificații de mâine din industrie și servicii”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 2 – „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul Major de Intervenție 2.3 – „Acces și participare la formare profesională continuă”.

Proiectul „Cursanții de azi, calificații de mâine din industrie și servicii” vizează îmbunătățirea adaptabilității, competitivității forței de muncă prin creșterea gradului de participare a persoanelor angajate pe piața muncii la programele de formare profesională continuă, destinate (re)calificării a 112 angajați.

Proiectul intervine, astfel, în sensul corectării dezechilibrelor existente pe piața muncii, datorate deficitului de competențe și/ sau personal calificat în sectoarele de activitate cu valoare adăugată; nevoii de creștere a nivelului de calificare și de adecvare a calificărilor la cerințele pieței muncii, proiectul îi răspunde prin adaptarea ofertei privind formarea profesională continuă la cerințele solicitate la locul de muncă (vizând înlăturarea riscului de excludere de pe piața muncii datorată lipsei/ deficitului de competențe).

În vederea realizării obiectivului propus, sunt asumate dezvoltarea serviciilor integrate de informare/ orientare/ consiliere/ formare profesională și asigurarea calității și accesului la aceste servicii. Urmează, astfel, a fi desfășurate activități de conștientizare a beneficiilor FPC asupra ocupabilității: pentru angajați – stabilitatea ocupării, șanse de progres în carieră; pentru agenții economici – productivitate, calitate, competitivitate.

Campania de informare asupra oportunităților de dezvoltare a resurselor umane oferite prin intermediul proiectului, de conștientizare a nevoii de formare profesională a angajaților în scopul obținerii unei calificări complete și actuale se adresează, deopotrivă, agenților economici și angajaților acestora, formarea continuă fiind promovată ca pârghia necesară asigurării flexibilității forței de muncă, prin urmare ca factor de susținere a firmei/ individului, în vederea menținerii/ competitivității.

Așadar, activitatea de informare va viza agenții economici din industrie și servicii ai căror angajați sunt potențiali beneficiari ai cursurilor de (re)calificare oferite în cadrul proiectului și 300 persoane active pe piața muncii, în domeniile anterior menționate: la nivelul agenților economici vor fi promovate utilitatea și relevanța oportunităților de dezvoltare a resurselor umane proprii, oferite prin intermediul proiectului (actualizare adaptare, a competențelor angajaților, respectiv corelarea nevoii de pregătire a personalului cu exigențele pieței muncii); angajații vor fi informați cu privire la specificul și nivelul de calificare reclamate de angajatori.

Atragerea în proiect a grupului țintă se va realiza prin încheierea de acorduri parteneriale cu agenții economici, 112 dintre angajații acestora, urmând a participa la activitățile de orientare/ consiliere/ formare profesională.

Rezultatele proiectului vor fi maximizate prin diseminarea către alți furnizori de formare, prin crearea unei rețele de minim 10 parteneriate pentru FPC. Serviciile de orientare/ consiliere profesională vor fi dezvoltate în scopul corelării aptitudinilor/ competențelor individuale și a potențialului de muncă – de o parte și nevoile pieței muncii – de altă parte (echilibru și diagnoza muncii).

În vederea creșterii nivelului de calificare a forței de muncă, vor fi autorizate CNFPA 6 programe de FPC, în corelație cu cerințele pieței muncii, a căror implementare vizează diminuarea fenomenului de inadecvare a instruirii angajaților la specificul unor calificări pentru care se înregistrează o cerere ridicată. La finalul cursurilor de formare participanții vor primi o subvenție aferentă nivelului de calificare absolvit și certificatul de calificare.

Nr. 10/81004/09.08.2011

Lasa un comentariu aici!

Written by

dorin.huntai@radardemedia.ro

Ma puteti contact pe e-mail.

No comments

Lasă un răspuns