Connect with us

ALL MEDIA

Cadru general privind stagiile de practica la Sigma TV pentru domeniul jurnalism si creatie

Stagiul de practică este o parte integrantă a pregătirii academice şi pune în comun concepte teoretice cu situaţii reale de muncă. Practica are ca scop continuarea cursurilor academice prin aplicarea cunoştinţelor învăţate în programa universitară.Studenţii au oportunitatea de a caştiga experienţă de teren, încredere şi contacte, de a avea o viziune din interior a viitoarei cariere, ceea ce îi va ajuta să intre pe o piaţă a muncii competitivă şi le va creşte şansele de angajare prin adaugarea la CV a orelor de practică şi a cunoştinţelor aferente.

Prin intermediul stagiilor de practică, într-o organizaţie profesională, studenţii ajung să cunoască mai bine implicaţiile carierei pe care şi-au ales-o şi sunt pregătiţi să răspundă provocărilor reale din viitoarea profesie.Stagiul de practică este o parte integrantă a pregătirii academice şi pune în comun concepte teoretice cu situaţii reale de muncă. Practica are ca scop continuarea cursurilor academice prin aplicarea cunoştinţelor învăţate în programa universitară.Studenţii au oportunitatea de a caştiga experienţă de teren, încredere şi contacte, de a avea o viziune din interior a viitoarei cariere, ceea ce îi va ajuta să intre pe o piaţă a muncii competitivă şi le va creşte şansele de angajare prin adaugarea la CV a orelor de practică şi a cunoştinţelor aferente.

Prin intermediul stagiilor de practică, într-o organizaţie profesională, studenţii ajung să cunoască mai bine implicaţiile carierei pe care şi-au ales-o şi sunt pregătiţi să răspundă provocărilor reale din viitoarea profesie.

Avatar

Published

on

Stagiul de practică este o parte integrantă a pregătirii academice şi pune în comun concepte teoretice cu situaţii reale de muncă. Practica are ca scop continuarea cursurilor academice prin aplicarea cunoştinţelor învăţate în programa universitară.Studenţii au oportunitatea de a caştiga experienţă de teren, încredere şi contacte, de a avea o viziune din interior a viitoarei cariere, ceea ce îi va ajuta să intre pe o piaţă a muncii competitivă şi le va creşte şansele de angajare prin adaugarea la CV a orelor de practică şi a cunoştinţelor aferente.

Prin intermediul stagiilor de practică, într-o organizaţie profesională, studenţii ajung să cunoască mai bine implicaţiile carierei pe care şi-au ales-o şi sunt pregătiţi să răspundă provocărilor reale din viitoarea profesie.

Practica trebuie să fie una dintre cele mai importante experienţe în educaţia studentului  prin cooperarea studentului cu coordonatorul de practică şi cu organizaţia profesională, unde se desfăşoară stagiul.

1.1. Semnificaţia termenilor şi noţiunilor folosite

Stagiu de practică – activitatea desfăşurată de studenţi, în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire.

Practicant studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte.

Organizator de practică – facultăţile partenere din proiect.

Partener de practică – instituţia centrală (Sigma TV) ori locală (studiouri locale TV) sau unitate de profil din România, ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor.

Cadru didactic supervizor – persoana desemnată de organizatorul de practică, care va asigura planificarea, organizarea si supravegherea desfăşurării stagiului de practică pe formaţie de studiu.

Tutore de practică – persoana desemnată de partenerul de practică, care va asigura respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândire de către

practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică.

Credit transferabil este înţeles potrivit Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare.

Convenţie – cadru privind efectuarea stagiului de practică – acordul încheiat între organizatorul de practică, partenerul de practică şi practicant; modelul convenţiei – cadru este prezentat în Anexa 1.

Contractul individual de practică – documentul ataşat Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică, care cuprinde obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum si modalităţile de derulare a stagiului de practică (Anexa 2).

 

1.2.     Elemente generale privind desfăşurarea stagiilor de practică

1.  Prezentul  ghid  de  practică  stabileşte  cadrul  general  de  organizare  şi  desfăşurare  a  stagiilor  de  practica a studenţilor facultăţilor tehnice la un studio TV.

2.  Prevederile  ghidului  de  practică  respectă  cerinţele  impuse de:

– Legea educatiei  nr. 1/2011

– Legea nr. 288 din 2004 privind organizarea studiilor universitare;

– Legea 258 din 2007 privind practica elevilor şi studenţilor;

– Ordinul nr.3955/ 2009 privind Cadrul general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei – cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat;

– Regulamentul de organizare şi desfăşurare a practicii la Universitatea Bucureşti, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică (UNATC) „I. L. Caragiale”, Bucureşti şi Universitatea de Vest din Timişoara;

– Carta Universităţii Bucureşti, a Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale”, Bucureşti şi a Universităţii de Vest din Timişoara;

3.  Practica  este  o  disciplină  obligatorie,  a  cărei  durată minimă  este  reglementată  prin  planul  de învăţământ, cu respectarea normelor în vigoare.  Durata unui stagiu de practică în domeniul Ştiinţelor Comunicării

 

este de minimum 60 ore, în anii 1, 2 sau 3 ai ciclului de studii de licenţă, în conformitate cu programele fiecărei universităţi. Numărul de punctele de

credit alocate sunt reglementate prin planul de învăţământ pentru fiecare program de studiu.

4.  Practica se organizează în baza Convenţiei cadru privind efectuarea stagiului de practică,  sub forma unui  acord  încheiat  între organizatorul de  practică,  partenerul de practică  şi  studentul practicant (conform modelului din Anexa 1).

5.  În  baza  Convenţiei  cadru,  partenerul  de  practică  asigură,  pe  toată  durata  stagiului  de  practică, îndrumarea  studenţilor  prin  desemnarea  unui  tutore,  care  asigură  respectarea  condiţiilor  de  pregătire  şi  dobândire  de  către practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică.

6.  Obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de  practică,  precum  şi modalităţile  de  derulare  a  stagiului  de  practică  sunt  prevăzute  în  cadrul Contractului individual de practică (conform modelului din Anexa 2), document anexat Convenţiei cadru.

 

1.3. Organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică

1.  Calendarul  activităţilor  pentru  organizarea  şi  desfăşurarea  practicii  se  întocmeşte  anual,  de către organizatorul de practică şi de facultăţile partenere (conform modelului din Anexa 3).

2.  Activitatea  de  practică  se  desfăşoară  în  baza  unor  teme cadru,  propuse  de  către  cadrele didactice implicate în proiect.  Lista  temelor  cadru si a documentatiei aferente este prezentată în ghid.

3.  Cerinţele generale cu privire la activitatea de practică sunt următoarele:

a)              Activitatea  desfăşurată  trebuie  să  asigure  aplicarea  în  practică  a  cunoştinţelor  teoretice dobândite  în cadrul activităţilor didactice academice. Activităţile desfăşurate trebuie să  fie relevante specializării de electronică şi calculatoare.

b)              Nu este neapărat necesar ca un student care termină anul II sau anul III să facă practică doar la disciplinele studiate anterior, practica în studioul TV fiind o modalitate de a dobândi competenţe cognitive şi practice referitoare la echipamentele şi activităţile din studio.

c)              Alegerea unei teme pentru practica anului II în cadrul unui studio TV poate fi continuată cu alegerea unei tematici similare/complementare şi pentru practica anului III. Totuşi se recomandă atat o diversificare a tematicilor alese, cât şi a locului de desfăşurare, astfel încât cunoştinţele acumulate în activitatea de practică să fie cât mai diverse.

d)              În  cadrul  stagiului  de  practică,  studenţii  sunt  obligaţi  să  îndeplinească obiectivele generale prevăzute în ghid şi să rezolve  o  temă propusă, prevăzută în Contractul individual de practică.

4.  Perioada de realizare a practicii

Stagiile  de  practică  prevăzute  în  planurile  de  învăţământ  ale  anului  II  şi  anului  III  se  vor realiza în perioadele de practică precizate în structura anului universitar.

5.  Selectarea studenţilor pentru practică într-un studio TV se realizează de către o comisie desemnată de conducerea facultăţii si, evetual partenerul de practica pe bază de interviu. Se au în vedere:

a)              rezultatele profesionale;

b)              nivelul de cunoştinţe de specialitate adaptat exigenţelor de la compania gazdă;

c)              capacitatea de integrare într-o echipă de lucru;

d)              abilităţi de comunicare.

Metodologia şi criteriile de selecţie se anunţă studenţilor prin mijloace specifice facultăţii cu 6 săptămâni inainte.

6.  Contractul individual de practică se stabileşte de către cadrele didactice supervizoare ale facultăţilor tehnice implicate în proiect, studentul  practicant  şi  tutorele  desemnat  de  partenerul  de  practică. Contractul individual de  practică  va urmări detalierea activităţilor  în funcţie de domeniul de activitate şi particularităţile  locului în care se va desfăşura stagiul de practică.

7.  Reglementarea  activităţii  de  practică  între  facultate,  studentul  practicant  şi partenerul de practică se va realiza prin semnarea convenţiei cadru.

8.  Prezentarea  studenţilor  la  locul  de  practică  se  face în  baza  unei  adrese  eliberate  de  Decanatul Facultăţii, către instituţia parteneră (conform modelului din Anexa 4), împreună cu cadrul didactic supervizor.

9.  În  prima  zi  de  practică  studentul  va  prezenta  tutorelui  desemnat  de  partenerul  de  practică următoarele documente: contractul individual de practică şi fişa de evaluare ce urmează să fie completată la finalul stagiului de practică (conform modelului din Anexa 5).

10.  Studenţii  au  obligaţia  de  a  se  prezenta  la  locul  de  practică  în  perioada  stabilită,  să  respecte regulamentul  de  ordine  interioară  impus  de  conducerea  instituţiei  gazdă,  să-şi  însuşească cunoştinţele cerute prin contractul individual de practică şi să elaboreze o prezentare a activităţii de practică (caiet de practică/portofoliu de practica).

11.  Studentul îşi asumă întreaga răspundere pentru respectarea normelor de organizare şi de protecţie a  muncii  specifice  unităţii  gazdă,  pe  toată  durata  desfăşurării  practicii.

12. Studentul care absentează două zile nemotivat de la practică va fi considerat retras din activitatea de practică desfăşurată în cadrul Proeictului POSDRU/90/2.1/S/62591 şi nu i se vor deconta cheltuielile de călătorie şi nu va primi nici bursa în bani.

13. Absenţele de pînă la o zi se recuperează.

14. Prezenţa la practică este obligatorie. În caz de boală sau alte cauze obiective, profesorul coordinator va decide soluţia optimă în funcţie de condiţiile existente.

15. În cazul nerespectării de către practicant a acestui regulament, profesorul coordinator şi tutorele au dreptul de a anula convenţia-cadru, după ce, în prealabil, au ascultat punctul de vedere al practicantului şi au înştiinţat conducătorul facultăţii unde practicantul este înscris.

16. Subiectul de Proiect în audiovizual – conceput/elaborat de către echipe multidisciplinare de practicanţi, va fi stabilit de comun acord cu tutorii şi cadrele didactice supervizoare (Anexa 6) . Aceste proiecte vor conta în evaluarea finală a parcticanţilor. Cele mai bune materiale vor fi transmise online pe site-ul proiectului şi pe postul de televiziune al solicitantului, cu respectarea prevederilor Legii drepturilor de autor.

Mai multe detalii pe Site-ul Televiziunii Sigma TV www.sigmatv.pub.ro

Comentarii

ALL MEDIA

6 idei pe care să le încerci dacă îți redecorezi dormitorul

Avatar

Published

on

Dormitorul este pentru mulți dintre noi cel mai personal loc din locuință. 

Acolo ne recreăm, luăm o pauză, ne relaxăm și totodată este locul unde ne reîncărcăm bateriile după o zi lungă și obositoare de muncă.

De aceea dormitorul este probabil locul care îți ocupă cel mai mult timp atunci când este renovat. Fie că vorbim de mici modificări sau schimbări radicale.

De aceea astăzi astăzi am să-ți împărtășesc câteva sfaturi dacă ești în căutare de idei pentru redecorare.

6 idei dacă îți redecorezi dormitorul:

Lumina

Dacă îți redecorezi dormitorul de la început și te-ai decis să depui foarte mult efort în el un aspect care ar trebui să te preocupe este lumina încăperii.

Este foarte important să-ți luminezi dormitorul după bunul plac. Poate ești genul de persoană căreia îi plac spațiile mai puțin luminate sau din contră, care nu se simte în largul ei dacă nu este lumină din abundență.

Lumina joacă un rol important asupra stării pe care o ai într-o încăpere. De aceea ar trebui să te gândești de la începutul renovării cât de multă lumină îți dorești.

Decide de la început locurile în care vrei să amplasezi becurile pentru că va fi destul de muncă depusă aici și probabil să faci puțină mizerie (de aceea îți recomand să faci asta la început).

Culorile pereților

Din nou, aici depinde de preferințele tale.

Poate ești genul de persoană care preferă culorile mai reci precum albul, griul sau albastru. Ori preferi culorile calde precum maro, crem sau orice altă nuanță ce conține galben sau orange.

Totuși ține minte, dacă o încăpere are culoare pereților albă sau ceva asemănător încăperea va părea mult mai mare față de realitate.

Dacă ai un dormitor mai mic atunci probabil acesta este un truc pe care să-l aplici.

Tapet

Tapetul este una dintre cele mai bune decizii dacă ești o persoană care se plictisește foarte repede.

Dacă alegi să renovezi pereții dormitorului folosind tapet în loc de vopsea atunci îți va fi mult mai ușor să schimbi tapetul odată ce te plictisești.

Iar partea bună este că tapetele sunt destul de ieftine și cu siguranță poți găsii ceva care să fie pe placul tău.

Spațiu de citit

Dacă ești un cititor înrăit și ai un dormitor destul de mare probabil incorporarea unui spațiu de citit ar fi o idee genială.

Cititul în pat nu este întotdeauna cel mai plăcut lucru. De aceea poți adăuga în unul din colțurile dormitorului tău un fotoliu confortabil, o măsuță de cafea și o lampă pentru a-ți crea propriul colț de citit.

Eventual dacă îți permite spațiul și îți dorești să ai toate cărțile la-ndemână poți aduce întreaga bibliotecă în dormitor.

Poate chiar îți vei redecora dormitorul în funcție de acest colț.

Flori de interior

Probabil un aspect des uitat cu privirea sunt florile de interior.

Pe cât de simplu și banal pare, o simplă floare de interior poate aduce personalitate unei încăperi.

Totodată ele generează și oxigen ajutând la filtrarea aerului.

Iar dacă nu ești genul de persoană care să aibă grijă de flori nu este vreo problemă pentru că sunt foarte multe specii de plante care necesită foarte puțină mentenanță spre deloc.

Rafturi 

Dacă nu vrei să investești prea mult timp, efort sau bani în redecorarea dormitorului tău, dar totuși vrei o schimbare probabil adăugare unor rafturi este cea mai bună alegere pentru tine.

Sunt foarte ușor de făcut, poți chiar improviza niște astfel de rafturi din lădițe de lemn pe care le prinzi pe perete.

Sau dacă vrei ceva mai solit poți opta pentru plăcuțe de lemn tratat. Oricare ar fi alegerea ta va arăta fenomenal pe perete.

Și nu numai că va oferii un aer nou camerei tale, dar te va ajuta să mai eliberezi din spațiul ocupat de obiectele care se află pe jos.

Acestea au fost câteva sfaturi pe care le poți încerca și tu dacă te gândești să îți redecorezi dormitorul.

Comentarii

Continue Reading

ALL MEDIA

Top 5 sfaturi pentru a te mentine in forma fara sa mergi la sala de sport

Avatar

Published

on

Din ce in ce mai multi oameni pun accent pe felul in care arata si se ingrijesc de aspectul lor fizic mergand la sala de fitness, practicand un anumit sport, mancand sanatos. Din pacate, perioada pandemiei cu Coronavirus a schimbat radical modul de viata al oamenilor, obligandu-i pe acestia sa stea mai mult in casele lor. Statul in casa inseamna si mancat excesiv, inseamna si miscare mai putina si un aspect fizic schimbat.

Cu toate acestea, sunt actiuni pe care oamenii le pot face pentru a se mentine in forma, sunt exercitii pe care le pot practica si acasa, fara a merge la sala de sport. In cazul in care doamnele si domnisoarele nu au imbracamintea adecvata pentru a face aceste exercitii, pot comanda online in conditii de deplina siguranta treninguri dama, precum si compleuri dama de cea mai buna calitate, compleuri formate din bustiere si pantaloni sport scurti, trei sferturi sau lungi pentru a se simti lejer atunci cand fac exercitiile.

 

Ce trebuie sa faci pentru a te mentine in forma stand acasa pe perioada pandemiei cu Coronavirus?

Persoanele care doresc sa se mentina in forma stand acasa trebuie sa urmeze aceste cinci reguli de aur si nu vor avea probleme cu greutatea si cu aspectul fizic

  • In primul rand, mersul pe jos este esential. Plimbarile sunt interzise in perioada pandemiei, insa sunt permise in curte si in jurul blocului, ceea ce inseamna ca nimic nu ii poate impiedica pe oameni sa se mentina in forma mergand pe jos. Exista chiar si aplicatii pe telefon care numara pasii pe care oamenii ii fac zilnic, iar acestea se vor dovedi foarte utile pentru cei ce doresc sa se mentina in forma.
  • Un alt sfat important este legat de alimentatia. Chiar si in perioada in care stau acasa, oamenii tot au posibilitatea de a comanda mancare sau sunt tentati sa aiba gustari consistente si dese, sa gateasca foarte multe feluri de mancare si sa isi puna ambitia se le si termine, pentru a face economie financiara. Alimentatia trebuie sa fie compusa din produse de buna calitate, preponderent fructe si legume, lactate si branzeturi usoare, supe si ciorbe, fara mancaruri grase si prajite pentru a se mentine in forma.
  • O alta masura pe care o pot lua persoanele care stau acasa pentru a arata bine este sa faca exercitii fizice in interiorul apartamentului sau in curte. Online sunt o multime de programe de exercitii fizice mai mult sau mai putin solicitante, gratuite, pe Youtube sau pe site-uri specializate, precum si grupuri pe site-urile de socializare in care mai multe persoane se pot intalni la o anumita ora din zi pentru a face exercitii in grup. Pe Maroko.ro gasesti o gama variata de compleuri dama.
  • Persoanele care doresc sa se mentina in forma fizica de invidiat si au copii sau animale de companie pot sa opteze pentru joaca in interior sau in aer liber cu acestea. Plimbarile cu copiii sau cu animalele de companie, minim 30 de minute zilnic, precum si reprizele de joaca intensa pot face minuni!
  • Nu in ultimul rand, cei care vor sa se mentina in forma acasa trebuie sa bea suficient de multe lichide, apa plata si ceaiuri neindulcite.

Comentarii

Continue Reading

Radio

Recorduri de audienţă la Radio România Actualităţi

Avatar

Published

on

Radio România Actualităţi este lider de piaţă atât la nivel naţional, cât şi în mediul urban, potrivit celui mai recent sondaj publicat, luni, de Asociaţia pentru Radio Audienţă (ARA). La nivel naţional, RRA are o cotă de piaţă de 13,1%, în timp ce în mediul urban a ajuns la o cotă de 14,5 %, înregistrând o creştere cu 2,2 procente.

În Bucureşti, Radio România Actualităţi este lider absolut având cea mai mare cotă de piaţă (14.3%) şi depăşind staţiile concurente şi în ceea ce priveşte numărul de ascultători (217.000). Este pentru prima dată după mulţi ani când RRA redevine lider de audienţă în Bucureşti (Daily Reach şi Market Share).

Datele sondajului ARA indică, de asemenea, că în perioada ianuarie – aprilie, în plină perioadă de pandemie, peste 1,7 milioane de ascultători au ales Radio România Actualităţi pentru a se informa.

Pe fondul unei perioade complicate, când nevoia de informaţie promptă şi corectă a fost mai acută ca niciodată, Radio România Actualităţi a înţeles că misiunea publică înseamnă responsabilităţi sporite şi a adaptat programele în dorinţa de a fi cât mai utili ascultătorilor. Aşa a apărut, la începutul lunii aprilie, emisiunea România – stare de urgenţă, o producţie care a adus în prim plan ultimele ştiri şi analize despre situaţia generată de pandemie atât în ţară, cât şi în străinătate, mai ales acolo unde trăiesc mari comunităţi de români.

Radio România Actualităţi mulţumeşte ascultătorilor săi pentru încrederea acordată!

Valul de primăvară al Studiului de Audienţă Radio a fost realizat în perioada 6 ianuarie – 26 aprilie, de către IMAS – Marketing şi Sondaje şi Mercury Research. În cadrul cercetării s-a măsurat audienţa posturilor de radio la nivel naţional, respectiv în urban, rural şi în municipiul Bucureşti.

Eşantionul are un volum de 11.010 de persoane, cu o eroare maximă de eşantionare de ±0,9%. În mediul urban s-au realizat 7.708 interviuri, în mediul rural s-au realizat 3.302 interviuri, iar în Bucureşti s-au realizat 1.809 interviuri. În eşantion au fost incluse 1.875 localităţi, dintre care 67 localităţi urbane de peste 30.000 de locuitori, 239 de localităţi urbane cu mai puţin de 30.000 de locuitori, 340 de localităţi rurale cu peste 5.000 de locuitori şi 1.229 de localităţi rurale cu mai puţin de 5.000 de locuitori.

Măsurarea audienţei posturilor de radio în cadrul SAR s-a realizat pe baza metodei rememorării audienţei din ziua precedentă (Day After Recall), la care apelează cele mai multe dintre sistemele de măsurare existente pe plan internaţional, metodologie recomandată de EBU (European Broadcasting Union) şi ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research).

Comentarii

Continue Reading
Advertisement

Facebook

PREMIILE RADAR DE MEDIA

Trending

google.com, pub-4886972132153269, DIRECT, f08c47fec0942fa0