Connect with us

ALL MEDIA

Cadru general privind stagiile de practica la Sigma TV pentru domeniul jurnalism si creatie

Stagiul de practică este o parte integrantă a pregătirii academice şi pune în comun concepte teoretice cu situaţii reale de muncă. Practica are ca scop continuarea cursurilor academice prin aplicarea cunoştinţelor învăţate în programa universitară.Studenţii au oportunitatea de a caştiga experienţă de teren, încredere şi contacte, de a avea o viziune din interior a viitoarei cariere, ceea ce îi va ajuta să intre pe o piaţă a muncii competitivă şi le va creşte şansele de angajare prin adaugarea la CV a orelor de practică şi a cunoştinţelor aferente.

Prin intermediul stagiilor de practică, într-o organizaţie profesională, studenţii ajung să cunoască mai bine implicaţiile carierei pe care şi-au ales-o şi sunt pregătiţi să răspundă provocărilor reale din viitoarea profesie.Stagiul de practică este o parte integrantă a pregătirii academice şi pune în comun concepte teoretice cu situaţii reale de muncă. Practica are ca scop continuarea cursurilor academice prin aplicarea cunoştinţelor învăţate în programa universitară.Studenţii au oportunitatea de a caştiga experienţă de teren, încredere şi contacte, de a avea o viziune din interior a viitoarei cariere, ceea ce îi va ajuta să intre pe o piaţă a muncii competitivă şi le va creşte şansele de angajare prin adaugarea la CV a orelor de practică şi a cunoştinţelor aferente.

Prin intermediul stagiilor de practică, într-o organizaţie profesională, studenţii ajung să cunoască mai bine implicaţiile carierei pe care şi-au ales-o şi sunt pregătiţi să răspundă provocărilor reale din viitoarea profesie.

Published

on

 

Stagiul de practică este o parte integrantă a pregătirii academice şi pune în comun concepte teoretice cu situaţii reale de muncă. Practica are ca scop continuarea cursurilor academice prin aplicarea cunoştinţelor învăţate în programa universitară.Studenţii au oportunitatea de a caştiga experienţă de teren, încredere şi contacte, de a avea o viziune din interior a viitoarei cariere, ceea ce îi va ajuta să intre pe o piaţă a muncii competitivă şi le va creşte şansele de angajare prin adaugarea la CV a orelor de practică şi a cunoştinţelor aferente.

Prin intermediul stagiilor de practică, într-o organizaţie profesională, studenţii ajung să cunoască mai bine implicaţiile carierei pe care şi-au ales-o şi sunt pregătiţi să răspundă provocărilor reale din viitoarea profesie.

Practica trebuie să fie una dintre cele mai importante experienţe în educaţia studentului  prin cooperarea studentului cu coordonatorul de practică şi cu organizaţia profesională, unde se desfăşoară stagiul.

1.1. Semnificaţia termenilor şi noţiunilor folosite

Stagiu de practică – activitatea desfăşurată de studenţi, în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire.

Practicant studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte.

Organizator de practică – facultăţile partenere din proiect.

Partener de practică – instituţia centrală (Sigma TV) ori locală (studiouri locale TV) sau unitate de profil din România, ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor.

Cadru didactic supervizor – persoana desemnată de organizatorul de practică, care va asigura planificarea, organizarea si supravegherea desfăşurării stagiului de practică pe formaţie de studiu.

Tutore de practică – persoana desemnată de partenerul de practică, care va asigura respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândire de către

practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică.

Credit transferabil este înţeles potrivit Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare.

Convenţie – cadru privind efectuarea stagiului de practică – acordul încheiat între organizatorul de practică, partenerul de practică şi practicant; modelul convenţiei – cadru este prezentat în Anexa 1.

Contractul individual de practică – documentul ataşat Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică, care cuprinde obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum si modalităţile de derulare a stagiului de practică (Anexa 2).

 

1.2.     Elemente generale privind desfăşurarea stagiilor de practică

1.  Prezentul  ghid  de  practică  stabileşte  cadrul  general  de  organizare  şi  desfăşurare  a  stagiilor  de  practica a studenţilor facultăţilor tehnice la un studio TV.

2.  Prevederile  ghidului  de  practică  respectă  cerinţele  impuse de:

– Legea educatiei  nr. 1/2011

– Legea nr. 288 din 2004 privind organizarea studiilor universitare;

– Legea 258 din 2007 privind practica elevilor şi studenţilor;

– Ordinul nr.3955/ 2009 privind Cadrul general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei – cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat;

– Regulamentul de organizare şi desfăşurare a practicii la Universitatea Bucureşti, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică (UNATC) „I. L. Caragiale”, Bucureşti şi Universitatea de Vest din Timişoara;

– Carta Universităţii Bucureşti, a Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale”, Bucureşti şi a Universităţii de Vest din Timişoara;

3.  Practica  este  o  disciplină  obligatorie,  a  cărei  durată minimă  este  reglementată  prin  planul  de învăţământ, cu respectarea normelor în vigoare.  Durata unui stagiu de practică în domeniul Ştiinţelor Comunicării

 

este de minimum 60 ore, în anii 1, 2 sau 3 ai ciclului de studii de licenţă, în conformitate cu programele fiecărei universităţi. Numărul de punctele de

credit alocate sunt reglementate prin planul de învăţământ pentru fiecare program de studiu.

4.  Practica se organizează în baza Convenţiei cadru privind efectuarea stagiului de practică,  sub forma unui  acord  încheiat  între organizatorul de  practică,  partenerul de practică  şi  studentul practicant (conform modelului din Anexa 1).

5.  În  baza  Convenţiei  cadru,  partenerul  de  practică  asigură,  pe  toată  durata  stagiului  de  practică, îndrumarea  studenţilor  prin  desemnarea  unui  tutore,  care  asigură  respectarea  condiţiilor  de  pregătire  şi  dobândire  de  către practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică.

6.  Obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de  practică,  precum  şi modalităţile  de  derulare  a  stagiului  de  practică  sunt  prevăzute  în  cadrul Contractului individual de practică (conform modelului din Anexa 2), document anexat Convenţiei cadru.

 

1.3. Organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică

1.  Calendarul  activităţilor  pentru  organizarea  şi  desfăşurarea  practicii  se  întocmeşte  anual,  de către organizatorul de practică şi de facultăţile partenere (conform modelului din Anexa 3).

2.  Activitatea  de  practică  se  desfăşoară  în  baza  unor  teme cadru,  propuse  de  către  cadrele didactice implicate în proiect.  Lista  temelor  cadru si a documentatiei aferente este prezentată în ghid.

3.  Cerinţele generale cu privire la activitatea de practică sunt următoarele:

a)              Activitatea  desfăşurată  trebuie  să  asigure  aplicarea  în  practică  a  cunoştinţelor  teoretice dobândite  în cadrul activităţilor didactice academice. Activităţile desfăşurate trebuie să  fie relevante specializării de electronică şi calculatoare.

b)              Nu este neapărat necesar ca un student care termină anul II sau anul III să facă practică doar la disciplinele studiate anterior, practica în studioul TV fiind o modalitate de a dobândi competenţe cognitive şi practice referitoare la echipamentele şi activităţile din studio.

c)              Alegerea unei teme pentru practica anului II în cadrul unui studio TV poate fi continuată cu alegerea unei tematici similare/complementare şi pentru practica anului III. Totuşi se recomandă atat o diversificare a tematicilor alese, cât şi a locului de desfăşurare, astfel încât cunoştinţele acumulate în activitatea de practică să fie cât mai diverse.

d)              În  cadrul  stagiului  de  practică,  studenţii  sunt  obligaţi  să  îndeplinească obiectivele generale prevăzute în ghid şi să rezolve  o  temă propusă, prevăzută în Contractul individual de practică.

4.  Perioada de realizare a practicii

Stagiile  de  practică  prevăzute  în  planurile  de  învăţământ  ale  anului  II  şi  anului  III  se  vor realiza în perioadele de practică precizate în structura anului universitar.

5.  Selectarea studenţilor pentru practică într-un studio TV se realizează de către o comisie desemnată de conducerea facultăţii si, evetual partenerul de practica pe bază de interviu. Se au în vedere:

a)              rezultatele profesionale;

b)              nivelul de cunoştinţe de specialitate adaptat exigenţelor de la compania gazdă;

c)              capacitatea de integrare într-o echipă de lucru;

d)              abilităţi de comunicare.

Metodologia şi criteriile de selecţie se anunţă studenţilor prin mijloace specifice facultăţii cu 6 săptămâni inainte.

6.  Contractul individual de practică se stabileşte de către cadrele didactice supervizoare ale facultăţilor tehnice implicate în proiect, studentul  practicant  şi  tutorele  desemnat  de  partenerul  de  practică. Contractul individual de  practică  va urmări detalierea activităţilor  în funcţie de domeniul de activitate şi particularităţile  locului în care se va desfăşura stagiul de practică.

7.  Reglementarea  activităţii  de  practică  între  facultate,  studentul  practicant  şi partenerul de practică se va realiza prin semnarea convenţiei cadru.

8.  Prezentarea  studenţilor  la  locul  de  practică  se  face în  baza  unei  adrese  eliberate  de  Decanatul Facultăţii, către instituţia parteneră (conform modelului din Anexa 4), împreună cu cadrul didactic supervizor.

9.  În  prima  zi  de  practică  studentul  va  prezenta  tutorelui  desemnat  de  partenerul  de  practică următoarele documente: contractul individual de practică şi fişa de evaluare ce urmează să fie completată la finalul stagiului de practică (conform modelului din Anexa 5).

10.  Studenţii  au  obligaţia  de  a  se  prezenta  la  locul  de  practică  în  perioada  stabilită,  să  respecte regulamentul  de  ordine  interioară  impus  de  conducerea  instituţiei  gazdă,  să-şi  însuşească cunoştinţele cerute prin contractul individual de practică şi să elaboreze o prezentare a activităţii de practică (caiet de practică/portofoliu de practica).

11.  Studentul îşi asumă întreaga răspundere pentru respectarea normelor de organizare şi de protecţie a  muncii  specifice  unităţii  gazdă,  pe  toată  durata  desfăşurării  practicii.

12. Studentul care absentează două zile nemotivat de la practică va fi considerat retras din activitatea de practică desfăşurată în cadrul Proeictului POSDRU/90/2.1/S/62591 şi nu i se vor deconta cheltuielile de călătorie şi nu va primi nici bursa în bani.

13. Absenţele de pînă la o zi se recuperează.

14. Prezenţa la practică este obligatorie. În caz de boală sau alte cauze obiective, profesorul coordinator va decide soluţia optimă în funcţie de condiţiile existente.

15. În cazul nerespectării de către practicant a acestui regulament, profesorul coordinator şi tutorele au dreptul de a anula convenţia-cadru, după ce, în prealabil, au ascultat punctul de vedere al practicantului şi au înştiinţat conducătorul facultăţii unde practicantul este înscris.

16. Subiectul de Proiect în audiovizual – conceput/elaborat de către echipe multidisciplinare de practicanţi, va fi stabilit de comun acord cu tutorii şi cadrele didactice supervizoare (Anexa 6) . Aceste proiecte vor conta în evaluarea finală a parcticanţilor. Cele mai bune materiale vor fi transmise online pe site-ul proiectului şi pe postul de televiziune al solicitantului, cu respectarea prevederilor Legii drepturilor de autor.

Mai multe detalii pe Site-ul Televiziunii Sigma TV www.sigmatv.pub.ro

Lasa un comentariu aici!

Pentru orice fel de informații ma puteți contacta pe e-mail! La 1 februarie dam startul primei etape de votare la Premiile RADAR DE MEDIA 2018!

Click to comment

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

ALL MEDIA

TVR 1 și TVR 2 vor emite în sistem High Definition

Published

on

 

Televiziunea publică a investit în modernizarea tehnicii de televiziune şi a infrastructurii

  • Emisiuni informative, documentare, filme, producţii de sport şi divertisment vor fi disponibile în format HD, la o calitate vizuală de excepţie

 

Canalele TVR 1 şi TVR 2 ale Televiziunii Române vor emite, din 3 noiembrie 2019, integral, în format High Definition (HD).

„TVR face paşi importanţi către viitorul industriei TV. Tranziţia completă a canalelor TVR 1 şi TVR 2 la emisia de înaltă definiţie este o etapă firească în evoluţia televiziunii publice, rezultat al investiţiilor din ultimii ani în tehnică şi în infrastructură”, a declarat Doina Gradea, Preşedinte-Director General al SRTv. „Telespectatorii vor putea urmări programele favorite – de la emisiuni informative şi sportive, până la documentare, divertisment, filme şi seriale – la o calitate vizuală de excepţie”, adaugă Doina Gradea.

Emisia canalelor TVR 1 şi TVR 2 în format HD, de înaltă definiţie, a fost precedată de un amplu proces de retehnologizare a Televiziunii Române, la standarde HD, atât la nivelul infrastructurii, cât şi al sistemului și a echipamentelor de producție.

TVR a modernizat, printre altele, serverele de emisie, simultan cu schimbarea camerelor de filmare, a stațiilor de editare video și de post-procesare, a crescut capacitatea de stocare a sistemului digital de producție a programelor informative şi a echipat două studiouri – unul virtual şi unul multifuncţional – astfel încât telespectatorii să beneficieze de cea mai bună experienţă High Definition.

 

Procesul de modernizare şi investiţiile în tehnica de televiziune au vizat şi studiourile teritoriale ale TVR care produc conţinut relevant pentru grilele TVR 1 şi TVR 2.

Canalele TVR 1 HD şi TVR 2 HD vor putea fi recepţionate în sistem digital terestru, la nivel naţional (DVBT2); prin satelit, în pachetul emis de SRTv; precum şi în sistem digital, la toţi operatorii de cablu din România.

Trecerea canalelor TVR 1 şi TVR 2 la formatul High Definition este o etapă importantă în istoria televiziunii publice, unul dintre obiectivele actualului management fiind trecerea la HD şi a celorlalte canale ale TVR.

Lasa un comentariu aici!

Continue Reading

ALL MEDIA

Voteaza-ti acum favoritii la PREMIILE RADAR DE MEDIA 2019

Published

on

 

In perioada 1 sept – 15 nov 2019, va avea loc etapa de votare pentru desemnarea castigatorilor PREMIILOR RADAR DE MEDIA 2019.

Castigatorii vor fi anuntati in luna noiembrie 2019, in cadrul evenimentului Gala Premiilor Radar de Media 2019, ce va avea loc la Ambasad’Or Events din Otopeni.

CEL MAI BUN SHOW TV DE DIVERTISMENT

View Results

Loading ... Loading ...

CEA MAI BUNĂ EMISIUNE TV

View Results

Loading ... Loading ...

CEA MAI BUNĂ EMISIUNE DE REPORTAJE/ANCHETE/INVESTIGATII/DOCUMENTARE

View Results

Loading ... Loading ...

CEL MAI BUN JURNAL TV DE ȘTIRI

View Results

Loading ... Loading ...

CEL MAI BUN REALITY SHOW TV

View Results

Loading ... Loading ...

CEL MAI BUNĂ EMISIUNE INFORMATIVĂ

View Results

Loading ... Loading ...

CEL MAI BUN SERIAL DIFUZAT DE O TELEVIZIUNE DIN ROMÂNIA

View Results

Loading ... Loading ...

CEL MAI BUN CUPLU DE PREZENTATORI

View Results

Loading ... Loading ...

CEA MAI POPULARA VEDETĂ TV DIN ROMÂNIA

View Results

Loading ... Loading ...

CEA MAI BUNĂ PRODUCȚIE DE RADIO

View Results

Loading ... Loading ...

CEA MAI SEXY VEDETA TV

View Results

Loading ... Loading ...

CEL MAI SEXY STAR TV

View Results

Loading ... Loading ...

ARTISTUL ANULUI

View Results

Loading ... Loading ...

MELODIA ANULUI

View Results

Loading ... Loading ...

CEL MAI BUN VLOG

View Results

Loading ... Loading ...

 

Galerie foto si video din editiile anterioare a evenmentelor din seria “Premiile RADAR DE MEDIA” gasiti pe site sau pe Facebook/Youtube/Google.

Lasa un comentariu aici!

Continue Reading

ALL MEDIA

Ce extensii sunt recomandate în sezonul rece?

Published

on

 

Belher Beauty Bar ține pasul cu noile tendințe

Extensiile de păr sunt deja destul de populare încât toate cele care visau să aibă păr bogat și cu volum își îndeplinesc acest vis fără prea mult efort. Merită însă spus că extensiile de păr trebuie alese corespunzător. Nevoia de îngrijire și montare profesională a extensiilor de păr este un motiv puternic pentru care magazinul de specialitate Belher a deschis și doua Beauty Baruri. Aici regăsim ceva mai mult decât servicii clasice ca la salon. Un răsfăț total pentru păr, atât pentru părul tau, cât și pentru extensiile de păr.

 

Consilierea despre tipuri de extensii sau servicii de întreținere

 

Belher Beauty Bar înseamnă o experiență în materie de îngrijire a părului. Aici schimbările de look sunt ușor de realizat, grație specialiștilor care consiliază fiecare clientă. Serviciile oferite sunt complexe, specifice de salon, dar mai ales sunt specializate pe extensii; tehnicieni cu experiență care vor monta și demonta orice tip de extensii, vor coafa și realiza toate procedurile de întreținere conform tipului de extensii de păr.

Belher Beauty Bar și-a propus să ofere servicii de înaltă calitate, folosind produse pe măsură și ținând cont de ultimele trenduri și tehnici în materie de coafuri. Pot fi realizate împletituri, inclusiv cele cu păr jumbo, tratamente pentru păr precum cel cu botox sau Olaplex, precum și vopsit, balayage, decolorat, vopsit şuviţe, coafuri realizate inclusiv pentru momente speciale – spre exemplu pentru mirese.

 

Tipuri de extensii de păr ce se pot aplica la Belher Beauty Bar

În principiu, orice tip de extensii de păr le poți monta aici. Spre exemplu, cele clip on sunt montate cât mai aproape de baza părului, cu o clamă. Sunt extensii temporare ce nu necesită ajutor specializat, dar poți cere părerea specialistului pentru a ști cum să te descurci pe cont propriu ulterior. În plus, poți opta și pentru servicii de coafat și întreținere a extensiilor sau poți să le vopsești.

În schimb, când vorbim despre extensiile profesionale (sau semipermanente) nu poți să le montezi altfel decât cu ajutorul unei persoane bine instruite. Cele tape on implică o bandă adezivă ca sistem de prindere. La cele cusute lucrurile sunt și mai complicate. Nici cele cu prindere în inel, montare extensii nano-ring sau micro-ring nu este posibil să realizezi procedurile pe cont propriu. Avantajul acestora este că nu implică altă procedură până la 6 săptămâni. În funcție de creșterea părului natural, aceste extensii se vor demonta și reataşa, cu un clește special și inele de mici dimensiuni ce sunt insesizabile. Recomandarea acestor tipuri de extensii este în mod special pentru cele cu păr rar și foarte rar.

În plus, la astfel de produceri extensiile de păr se pot refolosi, însă consumabilele sunt plătite din nou, respectiv inelul de prindere sau bandă adezivă, la extensiile de tip tape-on. La cele cu cheratină există posibilitatea de a recondiționa cheratina, la fiecare șuviță.

Extensiile recomandate

Nu se poate spune că în funcție de sezon există o anumită recomandare. Întreținute corect, la salon, cu produse profesionale, extensiile își păstrează aspectul, luciul și textura ca la început. În sezonul rece este însă nevoie de acordat o importanţă hidratării părului și a extensiilor implicit. Din cauza temperaturilor mai scăzute și a condițiilor meteo mai aspre – frig și vânt intens spre exemplu – părul devine mai uscat și tern. Serviciile de la Belher Beauty Bar pot viza și hidratarea și coafarea părului clientei.

Orice tip de extensii achiziționate de la Belher vin însoțite de certificatul de calitate. Trebuie spus de asemenea că la Belher se regăsesc extensii din păr remy, uman. Se observă și ce diferență face acest lucru – cuticulă intactă, firele de păr au aceeași direcție, cu un luciu natural, cu un aspect perfect natural.

Specialiștii Belher vor recomanda tipul de extensii și de peruci în funcție de preferințele și așteptările fiecărei cliente cu privire la schimbarea de look dorită. Decizia ține cont și de montaj și întreținere, de dorința de a integra extensiile în părul natural pe durată îndelungată sau doar pentru anumite ocazii. Pot fi alese chiar și soluții temporare precum bretonul cu calotă, coada de păr sau perucile, extensii de păr clip on ce se pot atașa și detașa oricând, purtate preț de câteva ore sau până la următoarea spălare a părului.

Belher Beauty Bar este despre cum să arăți și să te simți bine în fiecare zi, servicii profesionale pentru un păr bogat, voluminos, perfect finisat. Descoperă și tu serviciile lor – îi găsești în Băneasa Shopping City sau în sectorul 2, Bd. Pache Protopopescu, nr. 6, parter.

Lasa un comentariu aici!

Continue Reading
Advertisement

Facebook

PREMIILE RADAR DE MEDIA

Advertisement

Trending

%d blogeri au apreciat: