Connect with us

Cadru general privind stagiile de practica la Sigma TV pentru domeniul jurnalism si creatie

Stagiul de practică este o parte integrantă a pregătirii academice şi pune în comun concepte teoretice cu situaţii reale de muncă. Practica are ca scop continuarea cursurilor academice prin aplicarea cunoştinţelor învăţate în programa universitară.Studenţii au oportunitatea de a caştiga experienţă de teren, încredere şi contacte, de a avea o viziune din interior a viitoarei cariere, ceea ce îi va ajuta să intre pe o piaţă a muncii competitivă şi le va creşte şansele de angajare prin adaugarea la CV a orelor de practică şi a cunoştinţelor aferente.

Prin intermediul stagiilor de practică, într-o organizaţie profesională, studenţii ajung să cunoască mai bine implicaţiile carierei pe care şi-au ales-o şi sunt pregătiţi să răspundă provocărilor reale din viitoarea profesie.Stagiul de practică este o parte integrantă a pregătirii academice şi pune în comun concepte teoretice cu situaţii reale de muncă. Practica are ca scop continuarea cursurilor academice prin aplicarea cunoştinţelor învăţate în programa universitară.Studenţii au oportunitatea de a caştiga experienţă de teren, încredere şi contacte, de a avea o viziune din interior a viitoarei cariere, ceea ce îi va ajuta să intre pe o piaţă a muncii competitivă şi le va creşte şansele de angajare prin adaugarea la CV a orelor de practică şi a cunoştinţelor aferente.

Prin intermediul stagiilor de practică, într-o organizaţie profesională, studenţii ajung să cunoască mai bine implicaţiile carierei pe care şi-au ales-o şi sunt pregătiţi să răspundă provocărilor reale din viitoarea profesie.

Avatar

Published

on

Stagiul de practică este o parte integrantă a pregătirii academice şi pune în comun concepte teoretice cu situaţii reale de muncă. Practica are ca scop continuarea cursurilor academice prin aplicarea cunoştinţelor învăţate în programa universitară.Studenţii au oportunitatea de a caştiga experienţă de teren, încredere şi contacte, de a avea o viziune din interior a viitoarei cariere, ceea ce îi va ajuta să intre pe o piaţă a muncii competitivă şi le va creşte şansele de angajare prin adaugarea la CV a orelor de practică şi a cunoştinţelor aferente.

Prin intermediul stagiilor de practică, într-o organizaţie profesională, studenţii ajung să cunoască mai bine implicaţiile carierei pe care şi-au ales-o şi sunt pregătiţi să răspundă provocărilor reale din viitoarea profesie.

Practica trebuie să fie una dintre cele mai importante experienţe în educaţia studentului  prin cooperarea studentului cu coordonatorul de practică şi cu organizaţia profesională, unde se desfăşoară stagiul.

1.1. Semnificaţia termenilor şi noţiunilor folosite

Stagiu de practică – activitatea desfăşurată de studenţi, în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire.

Practicant studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte.

Organizator de practică – facultăţile partenere din proiect.

Partener de practică – instituţia centrală (Sigma TV) ori locală (studiouri locale TV) sau unitate de profil din România, ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor.

Cadru didactic supervizor – persoana desemnată de organizatorul de practică, care va asigura planificarea, organizarea si supravegherea desfăşurării stagiului de practică pe formaţie de studiu.

Tutore de practică – persoana desemnată de partenerul de practică, care va asigura respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândire de către

practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică.

Credit transferabil este înţeles potrivit Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare.

Convenţie – cadru privind efectuarea stagiului de practică – acordul încheiat între organizatorul de practică, partenerul de practică şi practicant; modelul convenţiei – cadru este prezentat în Anexa 1.

Contractul individual de practică – documentul ataşat Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică, care cuprinde obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum si modalităţile de derulare a stagiului de practică (Anexa 2).

 

1.2.     Elemente generale privind desfăşurarea stagiilor de practică

1.  Prezentul  ghid  de  practică  stabileşte  cadrul  general  de  organizare  şi  desfăşurare  a  stagiilor  de  practica a studenţilor facultăţilor tehnice la un studio TV.

2.  Prevederile  ghidului  de  practică  respectă  cerinţele  impuse de:

– Legea educatiei  nr. 1/2011

– Legea nr. 288 din 2004 privind organizarea studiilor universitare;

– Legea 258 din 2007 privind practica elevilor şi studenţilor;

– Ordinul nr.3955/ 2009 privind Cadrul general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei – cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat;

– Regulamentul de organizare şi desfăşurare a practicii la Universitatea Bucureşti, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică (UNATC) „I. L. Caragiale”, Bucureşti şi Universitatea de Vest din Timişoara;

– Carta Universităţii Bucureşti, a Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale”, Bucureşti şi a Universităţii de Vest din Timişoara;

3.  Practica  este  o  disciplină  obligatorie,  a  cărei  durată minimă  este  reglementată  prin  planul  de învăţământ, cu respectarea normelor în vigoare.  Durata unui stagiu de practică în domeniul Ştiinţelor Comunicării

 

este de minimum 60 ore, în anii 1, 2 sau 3 ai ciclului de studii de licenţă, în conformitate cu programele fiecărei universităţi. Numărul de punctele de

credit alocate sunt reglementate prin planul de învăţământ pentru fiecare program de studiu.

4.  Practica se organizează în baza Convenţiei cadru privind efectuarea stagiului de practică,  sub forma unui  acord  încheiat  între organizatorul de  practică,  partenerul de practică  şi  studentul practicant (conform modelului din Anexa 1).

5.  În  baza  Convenţiei  cadru,  partenerul  de  practică  asigură,  pe  toată  durata  stagiului  de  practică, îndrumarea  studenţilor  prin  desemnarea  unui  tutore,  care  asigură  respectarea  condiţiilor  de  pregătire  şi  dobândire  de  către practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică.

6.  Obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de  practică,  precum  şi modalităţile  de  derulare  a  stagiului  de  practică  sunt  prevăzute  în  cadrul Contractului individual de practică (conform modelului din Anexa 2), document anexat Convenţiei cadru.

 

1.3. Organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică

1.  Calendarul  activităţilor  pentru  organizarea  şi  desfăşurarea  practicii  se  întocmeşte  anual,  de către organizatorul de practică şi de facultăţile partenere (conform modelului din Anexa 3).

2.  Activitatea  de  practică  se  desfăşoară  în  baza  unor  teme cadru,  propuse  de  către  cadrele didactice implicate în proiect.  Lista  temelor  cadru si a documentatiei aferente este prezentată în ghid.

3.  Cerinţele generale cu privire la activitatea de practică sunt următoarele:

a)              Activitatea  desfăşurată  trebuie  să  asigure  aplicarea  în  practică  a  cunoştinţelor  teoretice dobândite  în cadrul activităţilor didactice academice. Activităţile desfăşurate trebuie să  fie relevante specializării de electronică şi calculatoare.

b)              Nu este neapărat necesar ca un student care termină anul II sau anul III să facă practică doar la disciplinele studiate anterior, practica în studioul TV fiind o modalitate de a dobândi competenţe cognitive şi practice referitoare la echipamentele şi activităţile din studio.

c)              Alegerea unei teme pentru practica anului II în cadrul unui studio TV poate fi continuată cu alegerea unei tematici similare/complementare şi pentru practica anului III. Totuşi se recomandă atat o diversificare a tematicilor alese, cât şi a locului de desfăşurare, astfel încât cunoştinţele acumulate în activitatea de practică să fie cât mai diverse.

d)              În  cadrul  stagiului  de  practică,  studenţii  sunt  obligaţi  să  îndeplinească obiectivele generale prevăzute în ghid şi să rezolve  o  temă propusă, prevăzută în Contractul individual de practică.

4.  Perioada de realizare a practicii

Stagiile  de  practică  prevăzute  în  planurile  de  învăţământ  ale  anului  II  şi  anului  III  se  vor realiza în perioadele de practică precizate în structura anului universitar.

5.  Selectarea studenţilor pentru practică într-un studio TV se realizează de către o comisie desemnată de conducerea facultăţii si, evetual partenerul de practica pe bază de interviu. Se au în vedere:

a)              rezultatele profesionale;

b)              nivelul de cunoştinţe de specialitate adaptat exigenţelor de la compania gazdă;

c)              capacitatea de integrare într-o echipă de lucru;

d)              abilităţi de comunicare.

Metodologia şi criteriile de selecţie se anunţă studenţilor prin mijloace specifice facultăţii cu 6 săptămâni inainte.

6.  Contractul individual de practică se stabileşte de către cadrele didactice supervizoare ale facultăţilor tehnice implicate în proiect, studentul  practicant  şi  tutorele  desemnat  de  partenerul  de  practică. Contractul individual de  practică  va urmări detalierea activităţilor  în funcţie de domeniul de activitate şi particularităţile  locului în care se va desfăşura stagiul de practică.

7.  Reglementarea  activităţii  de  practică  între  facultate,  studentul  practicant  şi partenerul de practică se va realiza prin semnarea convenţiei cadru.

8.  Prezentarea  studenţilor  la  locul  de  practică  se  face în  baza  unei  adrese  eliberate  de  Decanatul Facultăţii, către instituţia parteneră (conform modelului din Anexa 4), împreună cu cadrul didactic supervizor.

9.  În  prima  zi  de  practică  studentul  va  prezenta  tutorelui  desemnat  de  partenerul  de  practică următoarele documente: contractul individual de practică şi fişa de evaluare ce urmează să fie completată la finalul stagiului de practică (conform modelului din Anexa 5).

10.  Studenţii  au  obligaţia  de  a  se  prezenta  la  locul  de  practică  în  perioada  stabilită,  să  respecte regulamentul  de  ordine  interioară  impus  de  conducerea  instituţiei  gazdă,  să-şi  însuşească cunoştinţele cerute prin contractul individual de practică şi să elaboreze o prezentare a activităţii de practică (caiet de practică/portofoliu de practica).

11.  Studentul îşi asumă întreaga răspundere pentru respectarea normelor de organizare şi de protecţie a  muncii  specifice  unităţii  gazdă,  pe  toată  durata  desfăşurării  practicii.

12. Studentul care absentează două zile nemotivat de la practică va fi considerat retras din activitatea de practică desfăşurată în cadrul Proeictului POSDRU/90/2.1/S/62591 şi nu i se vor deconta cheltuielile de călătorie şi nu va primi nici bursa în bani.

13. Absenţele de pînă la o zi se recuperează.

14. Prezenţa la practică este obligatorie. În caz de boală sau alte cauze obiective, profesorul coordinator va decide soluţia optimă în funcţie de condiţiile existente.

15. În cazul nerespectării de către practicant a acestui regulament, profesorul coordinator şi tutorele au dreptul de a anula convenţia-cadru, după ce, în prealabil, au ascultat punctul de vedere al practicantului şi au înştiinţat conducătorul facultăţii unde practicantul este înscris.

16. Subiectul de Proiect în audiovizual – conceput/elaborat de către echipe multidisciplinare de practicanţi, va fi stabilit de comun acord cu tutorii şi cadrele didactice supervizoare (Anexa 6) . Aceste proiecte vor conta în evaluarea finală a parcticanţilor. Cele mai bune materiale vor fi transmise online pe site-ul proiectului şi pe postul de televiziune al solicitantului, cu respectarea prevederilor Legii drepturilor de autor.

Mai multe detalii pe Site-ul Televiziunii Sigma TV www.sigmatv.pub.ro

Comentarii

comments

Facebook

IN Trending